Kontakt

Contact Form (Conditions: Gas, electricity, phone)

Contactdata/ General interest (Contact-Flap)
O co máte zájem?
Product-Section (Contact-Flap)
Submit (Contact-Flap)

Právní informace

Definice

Termín "Alpiq" v tomto právním oznámení, oznámení o ochraně osobních údajů a na celé webové stránce znamená "Alpiq Holding Ltd.", jakož i veškeré dceřiné a jiné společnosti v rámci její skupiny.

Popření

Informace, obsažené na našich webových stránkách, nepředstavují žádné doporučení ani nabídku na uzavření právní transakce či získání finančních nástrojů. Dále pak finanční produkty a služby nejsou v žádném případě určeny pro fyzické či právnické osoby, které mají sídlo mimo území Švýcarska.

Výhledová sdělení

Stránky a dokumenty, uváděné na těchto webových stránkách, mohou obsahovat výhledová sdělení a informace – tj. sdělení, týkající se budoucích, a nikoliv minulých, událostí.

Zejména pak existují určitá sdělení, týkající se cílů řízení, trendů provozních výsledků, marží, nákladů, návratnosti vlastního jmění, řízení rizika konkurence, která jsou svou povahou výhledová. Slova jako například "očekávat", "předpokládat", "mít za úkol", "mít za cíl", "projektovat", "zamýšlet", "plánovat", "věřit", "usilovat", "odhadovat" a různé tvary těchto slov a podobné výrazy jsou určeny k identifikaci těchto výhledových sdělení. Tato sdělení vycházejí z našich současných očekávání a určitých předpokladů a podléhají tudíž určitým rizikům a nejistotám.

Aktuální výsledky společnosti Alpiq se proto mohou značně lišit od výsledků, které jsou vyjádřeny nebo předpokládány v jakémkoliv výhledovém sdělení. Faktory, které mohou způsobovat tyto rozdíly, zejména zahrnují ekonomické podmínky, vliv konkurence, politický a hospodářský rozvoj v zemích, v nichž společnost Alpiq působí, rozvoj legislativy týkající se energetického trhu ve Švýcarsku, jakož i mezinárodních energetických trhů, a změny v cenách ropy a maržích pro produkty společnosti Alpiq. Jakákoliv výhledová sdělení, učiněná společností Alpiq nebo jejím jménem, platí pouze k datu, k němuž jsou učiněna. Společnost Alpiq nebude aktualizovat výhledová sdělení pro zohlednění jakýchkoliv změn ve svých očekáváních, které se jich týkají, ani jakýchkoliv změn v událostech, podmínkách nebo okolnostech, z nichž jakékoliv takovéto sdělení vychází.

Omezení odpovědnosti

Alpiq popírá bez jakéhokoliv omezení veškerou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo poškození kteréhokoliv druhu, včetně jakýchkoliv přímých, nepřímých, náhodných či následných škod, k nimž může dojít používáním těchto webových stránek nebo přístupem na ně. Dále pak společnost Alpiq popírá veškerou odpovědnost za jakékoliv pozměňování prováděné neoprávněnými třetími stranami za použití počítačového systému návštěvníka.

Informace, poskytované na těchto webových stránkách, jsou určeny pouze pro účely obecného informování. Společnost Alpiq nečiní žádné prohlášení o vhodnosti, spolehlivosti, disponibilitě, přesnosti a úplnosti informací, obsažených na těchto webových stránkách, za jakýmkoliv účelem. Společnost Alpiq nečiní žádná prohlášení ani záruky ohledně obsahu jakýchkoliv informací, obsažených na odkazovaných stránkách.