Kontakt

Contact Form (Conditions: Gas, electricity, phone)

Contactdata/ General interest (Contact-Flap)
O co máte zájem?
Product-Section (Contact-Flap)
Submit (Contact-Flap)

Oznámení skupiny Alpiq Group o ochraně osobních údajů

Pečlivé a zákonné zpracování vašich osobních údajů považuje skupina Alpiq Group za mimořádně důležité. Alpiq klade důraz na dodržování zákonů a požadavků v oblasti ochrany osobních údajů. Ochrana soukromí v nakládání s osobními údaji je základem důvěry ve všech obchodních vztazích.

V tomto dokumentu vysvětlujeme, jak, pro jaké účely a na jakém právním základě vaše osobní údaje zpracováváme, jak můžete uplatnit svá práva ve vztahu k osobním údajům a jak nás můžete kontaktovat. Osobními údaji jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Privacy Notice Alpiq Group

Část I: Správce Údajů

1.1 Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem vašich osobních údajů je:

Alpiq Services CZ s.r.o.
Jungmannova 26/15
110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika
E-mail: privacy.praguemail@alpiqweb.com
(dále jen „Správce“)

Pokud máte k tomuto oznámení nebo k našim postupům v oblasti ochrany osobních údajů dotaz nebo připomínku, případně pokud máte stížnost týkající se dodržování zákonů o ochraně údajů z naší strany, obraťte se na nás nebo na našeho Local Privacy Partnera. Veškeré kontaktní údaje najdete zde.

Část II: Shromažďování osobních údajů

2.1 Na jaké případy se toto oznámení vztahuje?

Pokud prohlížíte (i) naše webové stránky na adrese www.alpiq.com nebo (ii) naše mobilní aplikace (dále jen „Online aplikace“) provozované Správcem nebo pokud coby „Uživatel“ využíváte funkce, které Online aplikace nabízejí, jako například možnost zasílání obchodních sdělení („newsletter“) a dalších souvisejících informací rozesílaných Správcem, zveřejňujete v Online aplikacích své názory/komentáře nebo si prohlížíte naše oficiální profily na sociálních sítích (např. Facebook, LinkedIn, Instagram a YouTube, dále společně jen „Profily na sociálních sítích“); nebo

pokud jste jakožto fyzická osoba (potenciálním) zákazníkem (dále jen „Zákazník“), který využívá produkty a služby nabízené Správcem, případně (potenciálním) dodavatelem, smluvním partnerem nebo subdodavatelem (dále jen „Dodavatel“); nebo

pokud jste fyzická osoba jednající jménem (potenciálního) Zákazníka nebo Dodavatele nebo kontaktní osoba Zákazníka nebo Dodavatele, včetně jeho zaměstnanců nebo společníků (dále jen „Zástupce“); nebo

pokud se na nás v jakékoli záležitosti obrátíte telefonicky nebo prostřednictvím SMS, elektronicky prostřednictvím e-mailu nebo chatu, pomocí kontaktního formuláře, případně poštou nebo Správce kontaktuje v jakékoli záležitosti, a to telefonicky nebo prostřednictvím SMS, elektronicky prostřednictvím e-mailu, případně poštou, a nejste zároveň Zákazníkem, Dodavatelem ani Zástupcem (dále jen „Kontaktní osoba“);

pak je toto oznámení o ochraně osobních údajů určeno vám.

2.2 Kdy a jaké osobní údaje zpracováváme?

Když navštívíte naše webové stránky nebo používáte naše Online aplikace:
Pokud navštívíte naše webové stránky nebo používáte naše Online aplikace, pak automaticky shromažďujeme některé vaše osobní údaje. Na adrese www.alpiq.com se seznamte s naším „Oznámením o používání souborů cookies“, kde najdete podrobnější informace.

Když s námi uzavřete smlouvu:
Pro tento účel zpracováváme tyto údaje: vaše křestní jméno a příjmení, e-mailovou adresu a vaše telefonní číslo.

Když si vytvoříte účet na našich webových stránkách:Pro tento účel zpracováváme následující údaje:
vaše křestní jméno a příjmení, e-mailovou adresu a vaše telefonní číslo a dále vaše přidělené číslo účtu a heslo, které jste si zvolili.

Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru:
Pro tento účel zpracováváme následující údaje: vaši e-mailovou adresu, křestní jméno a příjmení a informace o poptávaném produktu.

Když zadáte žádost o zpětný kontakt nebo nás kontaktujete sami:
Pro tento účel zpracováváme vaše kontaktní údaje a informace z žádosti o zpětný kontakt, které mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a adresu vašeho bydliště nebo pracoviště.

Když zašlete dotaz jako novinář:
Pro tento účel zpracováváme vaše kontaktní údaje a informace z vašeho dotazu.

Když zadáte požadavek v souvislosti s právy subjektu údajů:
Pro tento účel zpracováváme pouze údaje, které nám za tím účelem sdělíte.

Když poskytnete souhlas pro marketingové aktivity:
Zpracováváme údaje obsažené v příslušném souhlasu se zasíláním komerčních sdělení elektronickou cestou nebo souhlas s marketingem prostřednictvím telefonu nebo elektronických prostředků (dále jen „Souhlas pro marketing“).

Pokud se ucházíte o zaměstnání:
Pro tento účel zpracováváme vaše kontaktní údaje, vaši písemnou žádost, životopis a certifikáty/ diplomy. Poskytneme vám podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů v průběhu náborového procesu.

2.3 Z jakých dalších zdrojů shromažďujeme vaše osobní údaje?

Ve většině případů získáváme vaše osobní údaje přímo od vás, tj. přímo od osoby, které se osobní údaje týkají.

V případě Zákazníků, Dodavatelů, Kontaktních osob nebo Zástupců můžeme vaše osobní údaje získávat také z dalších zdrojů, jako například od vašich zaměstnavatelů, zákazníků, klientů nebo společníků, od subjektů, které zastupujete, nebo z veřejně přístupných zdrojů, včetně informací uvedených na veřejných webových stránkách, na veřejných účtech na sociálních sítích nebo z veřejně dostupných databází našich externích obchodních partnerů.

V případech, kdy shromažďujeme vaše osobní údaje z jiných zdrojů než přímo od vás, můžeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů: jméno, pracovní pozice / pracovní postavení, adresa bydliště nebo pracoviště, telefonní číslo, e-mailová adresa, obchodní firmu (název společnosti), DIČ nebo IČO.

2.4 Je poskytnutí vašich osobních údajů dobrovolné? Je poskytnutí těchto osobních údajů zákonný nebo smluvní požadavek nebo jde o podmínku uzavření smlouvy?

Pokud je poskytnutí vašich osobních údajů spojené s:

 • uzavřením smlouvy se Správcem – je jejich poskytnutí dobrovolné, ale je také podmínkou pro uzavření dotčené smlouvy, protože smlouvu se Správcem není možné bez poskytnutí vašich osobních údajů uzavřít;

 • kontaktováním Správce – poskytnutí je dobrovolné, ale bez poskytnutí osobních údajů není možné získat odpovědi na váš dotaz či otázky;

 • přijímáním obchodních sdělení elektronickou cestou nebo pro účely přímého či nepřímého marketingu prostřednictvím telefonu nebo elektronických prostředků –poskytnutí je dobrovolné, ale bez poskytnutí osobních údajů nemůžete dostávat obchodní sdělení elektronickou cestou a Správce vás v takovém případě nemůže kontaktovat / zasílat vám zprávy prostřednictvím telefonu nebo elektronických prostředků pro účely přímého nebo nepřímého marketingu;

 • prohlížením našich Online aplikací nebo našich Profilů na sociálních sítích –poskytnutí je dobrovolné, ale bez poskytnutí osobních údajů nemůžete využívat funkce v Online aplikacích nebo na Profilech na sociálních sítích (např. nemůžete psát komentáře nebo si zobrazovat příspěvky Správce pod novinkami na našich Profilech na sociálních sítích, není možné příspěvky lajkovat, doporučovat apod.).

POZNÁMKA: Podrobnější informace o osobních údajích shromažďovaných automaticky při prohlížení Online aplikací najdete v „Oznámení o používání souborů cookies“ (klikněte zde).

Část III: Účel, právní základ, doba uchovávání

3.1 Pro jaké účely, na jakém právním základě a po jak dlouhou dobu vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely, na právním základě a po dobu, které jsou popsány v následujících odstavcích:

3.1.1 Pro účely a v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem nebo Dodavatelem a Správcem nebo pro přijetí kroků, které uzavření takové smlouvy předcházejí, včetně vyřizování stížností Zákazníků a zajišťování služeb pro Zákazníky ze strany Správce po uzavření takové smlouvy ve spojitosti s poskytovanými službami:

 • právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je potřebnost tohoto zpracování pro plnění smlouvy, jejíž stranou jste, nebo pro přijetí kroků před uzavřením smlouvy na vaši žádost;

 • za tímto účelem budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání plnění povinností Správce a/nebo Zákazníka na základě takové smlouvy;

3.1.2 Pro účel splnění zákonných povinností, které se na Správce vztahují, zejména na základě daňových a účetních předpisů, včetně povinností spojených se zaznamenáváním zdanitelných plnění (vystavování nebo zasílání faktur) a archivačních povinností:

 • právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je zákonná povinnost uložená Správci;

 • za tímto účelem budou vaše osobní údaje zpracovávány po takovou dobu, po jakou nám příslušná legislativa nařizuje vaše osobní údaje uchovávat, například pro účely zdanění nebo účetnictví;

3.1.3 Pro účely určení a vymáhání nároků ze strany Správce nebo obrany proti takovým nárokům:

 • právním základem pro zpracování vašich osobních údajů jsou oprávněné zájmy Správce, kromě případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů spočívající v ochraně jeho práv;

 • za tímto účelem budou vaše osobní údaje zpracovávány do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky vyplývající ze smluv uzavřených mezi Správcem a Zákazníky/Dodavateli nebo pro jiné podobné okolnosti;

3.1.4 Pro účely kontaktu mezi Správcem a Kontaktními osobami nebo Zástupci v aktuálních záležitostech (např. údaje týkající se probíhající spolupráce, odpovědi na dotazy, podání žádosti apod.):

 • právním základem pro zpracování vašich osobních údajů jsou oprávněné zájmy Správce, spočívající v potřebě kontaktovat Kontaktní osoby a/nebo Zástupce a/nebo Zákazníky/Dodavatele ve spojitosti s aktuálními záležitostmi mezi Správcem a Zákazníkem/Dodavatelem nebo reagovat na dotazy a žádosti, kromě případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů;
 • za tímto účelem budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytnou pro zodpovězení nebo vyřešení aktuální záležitosti.

3.1.5 Pro účely dokončení ověření platební důvěryhodnosti Zákazníka ze strany Správce:

 • právním základem pro zpracování vašich osobních údajů jsou oprávněné zájmy Správce na omezení ztrát vyplývajících z neuhrazených faktur z vaší strany jakožto Zákazníka nebo v době jejich platnosti, kromě případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů;
 • za tímto účelem budou vaše osobní údaje zpracovávány nejdéle do skončení smlouvy mezi Správcem a Zákazníkem, pokud vnitrostátní zákony nestanoví jiný požadavek;

3.1.6 Pro účely uskutečnění průzkumu spokojenosti zákazníků ze strany Správce:

 • právním základem pro zpracování vašich osobních údajů jsou oprávněné zájmy Správce, spočívající v možnosti získat informace o vaší spokojenosti se službami poskytnutými Správcem a v možnosti zajistit neustálé zlepšování standardů a kvality těchto služeb, kromě případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů;

 • za tímto účelem budou vaše osobní údaje zpracovávány nejdéle do skončení smlouvy mezi Správcem a Zákazníkem;

3.1.7 Pro marketingové účely Správce, mimo jiné pro účely předávání nabídek produktů a služeb Správce, technických a souvisejících informací a dalších typů zpráv, jako je například newsletter a další aktuální informace;

 • právním základem zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu jsou oprávněné zájmy Správce, spočívající v realizaci přímého marketingu ze strany Správce, kromě případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů; právním základem pro zpracování vašich osobních údajů pro účely nepřímého marketingu je váš souhlas s marketingem a

 • za tímto účelem budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání naplňování výše uvedeného cíle ze strany Správce, tj. po dobu trvání marketingu, v žádném případě ale nejdéle do přijetí vaší námitky / odvolání.

POZNÁMKA: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro účely nepřímého marketingu prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, mimo jiné prostřednictvím e-mailových zpráv nebo telefonicky, pouze pokud nám udělíte souhlas s marketingem, který můžete kdykoli bez uvedení důvodu odvolat. Odvoláním souhlasu s marketingem není dotčena legitimita zpracování, které na základě souhlasu s marketingem proběhlo před jeho odvoláním.

3.1.8 Pro účely správy Profilů Správce na sociálních sítích, včetně interakcí Správce uskutečňovaných prostřednictvím Profilů na sociálních sítích:

 • právním základem zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu jsou oprávněné zájmy Správce, spočívající v propagaci produktů a služeb Správce, včetně jeho značek, v poskytování informací o událostech, odborných událostech nebo událostech spojených s činností Správce a v zajištění podpory pro podnikání Správce na sociálních sítích, kromě případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů;

 • za tímto účelem budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu, kdy bude Správce spravovat své Profily na sociálních sítích, nejdéle ale do okamžiku, kdy se rozhodnete odstranit své osobní údaje z našich Profilů na sociálních sítích (např. odstraníte své komentáře nebo „lajky“);

3.1.9 Pro analytické a statistické účely Správce:

 • právním základem zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu jsou oprávněné zájmy Správce, spočívající v analyzování aktivity a preferencí uživatelů ke zlepšování funkcí našich Online aplikací, kromě případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů;

 • v takovém případě budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu, kdy Správce provádí analýzy a sestavuje statistiky týkající se jeho Online aplikací, nebo po dobu stanovenou příslušnými zákony vaší země.

3.2 Provádíme automatizované rozhodování, včetně rozhodování založeného na profilování vašich osobních údajů?

Správce neprovádí automatizované rozhodování, založené výhradně na automatickém zpracování osobních údajů, včetně profilování.

Část IV: Remarketing a pluginy sociálních sítí

4.1 Jak nebo kde využíváme remarketingové funkce?

Můžeme využívat remarketingovou funkci společnosti Google Inc. Ta nám umožňuje zobrazovat vám internetové reklamy v rámci reklamní sítě Google. Za tímto účelem je do vašeho počítače uložen soubor „cookie“. Podrobnější informace o „cookies“ najdete v našem Oznámení o používání souborů cookies.

4.2 Jak používáme pluginy sociálních sítí?

Naše webové stránky mohou také obsahovat pluginy sociálních sítí třetích stran. Fungování všech integrovaných pluginů sociálních sítí je založeno na postupu dvojitého kliknutí. To znamená, že příslušné pluginy se aktivují, pouze pokud kliknete na ikonu poskytovatele sítě.

Vaše připojení k sociální síti, předávání údajů, které probíhá mezi touto sítí a vaším systémem, a vaše interakce na této platformě se řídí výhradně zásadami pro ochranu osobních údajů příslušné sítě.

Plugin sociální sítě zůstává aktivní, dokud jej nedeaktivujete nebo nevymažete soubory cookies v nastavení svého prohlížeče nebo postupem vysvětleným v našem Oznámení o používání souborů cookies.

Část V: Předávání údajů

5.1 Komu předáváme vaše osobní údaje?

Abychom vám mohli poskytovat funkční a kvalitní služby, spolupracujeme s důvěryhodnými a spolehlivými obchodními partnery, kteří mohou být příjemci vašich osobních údajů. Naši partneři přistupují k důvěrnosti vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje mohou být předány následujícím příjemcům (včetně dalších správců, kteří zpracovávají osobní údaje na vlastní náklady a s využitím vlastních prostředků, nebo s cílem naplnit účely zpracování údajů ze strany Správce).

5.1.1 Předávání externím stranám

Příjemci vašich osobních údajů mohou být externí obchodní subjekty v následujících kategoriích:
a. Poskytovatelé IT služeb;
b. Registry dlužníků;
c. Poskytovatelé souvisejících produktů a služeb, kteří s námi mají uzavřenou smlouvu;
d. Subjekty, které poskytují poštovní doručovací služby;
e. Poskytovatelé služeb zákazníkům, včetně telefonických nebo elektronických call center;
f. Subjekty poskytující účetní, finanční nebo daňové služby;
g. Subjekty poskytující právní služby nebo služby vymáhání pohledávek;
h. Subjekty poskytující reklamní a marketingové služby a/nebo služby realizace průzkumů;
i. Poskytovatelé platebních služeb;
j. Subjekty, které jsou oprávněny přijímat tyto údaje na základě příslušných zákonů (např. soudy, orgány činné v trestním řízení nebo jiné státní úřady).

5.1.2 Interní předávání

Vaše osobní údaje můžeme předávat v rámci skupiny Alpiq Group pro účely plnění smluvních povinností, v rámci našich oprávněných zájmů pro administrativní účely nebo na základě vašeho souhlasu v rámci skupiny.

Potřebujete-li podrobnější informace, obraťte se na nás zde.

5.2 Máme v úmyslu předávat vaše osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím?

Správce se může rozhodnout poskytnout vaše osobní údaje subjektům se sídlem mimo Švýcarsko nebo Evropský hospodářský prostor (EHP) (tzv. „třetí země“).
Předávání vašich osobních údajů mezi Švýcarskem a členskými státy EHP a do dalších třetích zemí s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů je založeno na příslušném rozhodnutí o odpovídající ochraně vydaném Švýcarským federálním komisařem pro ochranu údajů a informací a Evropskou komisí.

Správce může také vaše osobní údaje předávat do třetích zemí, které nemají zákony, které by chránily vaše osobní údaje ve stejném rozsahu jako ve Švýcarsku nebo v EHP. V takovém případě správce zajišťuje vhodné záruky, jako například použití závazných podnikových pravidel nebo standardních smluvních doložek uznávaných příslušným úřadem pro ochranu osobních údajů.

Část VI: Vaše práva

6.1 Jaká jsou vaše práva a jak můžete vymáhat jejich dodržování?

Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů máte následující práva:

6.1.1 Právo odvolat souhlas – kdykoli Správce zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat, aniž byste museli uvádět důvody tohoto odvolání;

6.1.2 Právo na přístup k vašim osobním údajům – máte právo obdržet potvrzení o tom, zda vaše osobní údaje zpracováváme či nikoli, a pokud tomu tak je, máte právo obdržet kopii vašich osobních údajů a také další informace, například o účelu zpracování, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsme vaše osobní údaje předali, o plánované době uchování těchto údajů nebo o kritériích pro stanovení této doby;

6.1.3 Právo na opravu vašich osobních údajů – máte právo požadovat, aby vaše neúplné nebo nepřesné osobní údaje, které zpracováváme, byly upraveny;

6.1.4 Právo na výmaz vašich osobních údajů – máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje odstranili, pokud již nejsou zapotřebí pro účely, pro které byly shromážděny, pokud jste odvolali souhlas a neexistuje jiný právní základ pro zpracování, pokud jste účinně podali námitku proti zpracování nebo pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány protiprávně; můžeme si však vaše údaje ponechat, pokud je to nezbytné pro dodržení zákonných povinností nebo pro určení nároků či obhajobu proti nárokům;

6.1.5 Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů – máte právo požadovat, abychom zpracování vašich osobních údajů omezili, a to v kterémkoli z následujících případů: (i) domníváte se, že jsou tyto údaje nepřesné; (ii) zpracování je protiprávní a vy požadujete omezení osobních údajů namísto jejich výmazu; (iii) vaše osobní údaje už nepotřebujeme, ale vy požadujete, abychom si údaje ponechali pro účely uplatnění právního nároku; nebo (iv) vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů a my prověřujeme oprávněnost vašeho požadavku;

6.1.6 Právo na přenositelnost vašich osobních údajů – máte právo požadovat, abychom osobní údaje, které se vás týkají, předali ve strukturované podobě a v běžně používaném strojově čitelném formátu vám nebo jinému správci, pokud jde o osobní údaje, které jste nám poskytli a my je zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy mezi vámi a námi a zpracování probíhá za pomoci automatických prostředků;

6.1.7 Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů – kdykoli zpracováváme vaše osobní údaje pro účely vycházející z našich oprávněných zájmů, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací; váš požadavek budeme respektovat, pokud nemáme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy, nebo pokud nepotřebujeme ve zpracovávání těchto údajů pokračovat pro účely stanovení či vymáhání právního nároku nebo obrany proti takovému nároku; pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, který zahrnuje profilování v rozsahu přímého marketingu, vaše námitka proti zpracování bude vždy uznána.

6.2 Jak svá práva můžete uplatnit?

Pokud si přejete uplatnit svá práva, prosíme vás, abyste použili kontaktní formulář zde. Můžete vybrat zemi nebo jazyk. Pokud nám chcete poslat dopis nebo e-mail, najdete zde adresu a e-mailovou adresu:

Alpiq Services CZ s.r.o.
Jungmannova 26/15
110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika
E-mail: privacy.prague@alpiq.com

Pokud máte dotaz týkající se těchto práv nebo zpracování vašich osobních údajů, obraťte se laskavě na našeho Local Privacy Partnera – viz Část VII.

Část VII: Dotazy a stížnosti

Jestliže máte dotaz, případně stížnost, obraťte se laskavě na našeho Local Privacy Partnera:

Alpiq Services CZ s.r.o.
k rukám Local Privacy Partnera
Jungmannova 26/15
110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika
E-mail: privacy.praguemail@alpiqweb.com

Pokud se nacházíte v EHP a domníváte se, že jsme nedodrželi příslušné zákony o ochraně údajů, máte právo podat stížnost u místního úřadu pro ochranu osobních údajů. Váš místní dozorový úřad můžete kontaktovat za pomoci těchto údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7, Česká republika
Telefon: +420 234 665 111
E-mail: postamail@uoouweb.cz

Část VIII: Zabezpečení osobních údajů

Využíváme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše údaje, které spravujeme, chránili před manipulací, ztrátou, zničením a proti přístupu ze strany neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření neustále zdokonalujeme v souladu s technickým vývojem.

Část IX: Různé

9.1 Odkazy na další weby

Naše webové stránky a Online aplikace mohou obsahovat odkazy na další weby ve vlastnictví nebo ve správě třetích stran. Neneseme odpovědnost za zpracování osobních údajů těmito třetími stranami na jiných webových stránkách, včetně jejich zásad pro ochranu soukromí, informačních doložek a dalších podobných dokumentů na takových webových stránkách.

9.2 Změny tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo toto Oznámení o ochraně osobních údajů v budoucnu měnit nebo aktualizovat. To může být nutné zejména s ohledem na změny příslušné legislativy o ochraně osobních údajů nebo pokynů týkajících se ochrany osobních údajů, které vydává dozorový úřad, ale také ve spojitosti se změnami ve správě našich webových stránek nebo Online aplikací ze strany Správce nebo ve službách zákazníkům nebo v procesech služeb Dodavatelům. Aktuální verze tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů je dostupná na adrese www.alpiq.com

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány v únoru 2021.