CZ |EN
Alpiq v: České republice
Internetové stránky Alpiq

Energetické služby

Skupina Alpiq InTec

Webové stránky země

Skupina Alpiq

Alpiq - Prohlášení o utajení dat

Informace o naší Skupině a našich webových stránkách

Děkujeme vám, že jste navštívili webové stránky společnosti Alpiq, (dále jen "webové stránky"). Před používáním našich webových stránek nebo přenosem osobních údajů (dále jen "osobní údaje") si prosím přečtěte toto prohlášení o utajení dat.

V činnostech společnosti Alpiq hrají moderní informační a komunikační technologie zásadní úlohu, a důvěrnost tudíž považujeme za důležitou otázku. Respektujeme vaše právo na utajení dat, když jste s námi ve styku prostřednictvím služeb na našich webových stránkách. Chtěli bychom vás proto informovat o údajích, které shromažďujeme, jakož i o způsobu zpracování údajů, které nám zašlete prostřednictvím těchto webových stránek. Rovněž bychom vás chtěli informovat o bezpečnostních opatřeních, která přijímáme, abychom ochránili vaše osobní údaje. Jestliže nesouhlasíte s níže uvedeným zpracováním údajů, opusťte prosím naše webové stránky a nezasílejte žádné osobní údaje.

Toto prohlášení o utajení dat se týká online shromažďování osobních údajů za účelem komunikace mezi společností Alpiq a návštěvníky těchto webových stránek.

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o utajení dat kdykoliv měnit. Dbejte prosím na to, abyste si pravidelně přečetli poslední verzi tohoto prohlášení. Poslední odstavec o aktualizaci uvádí, kdy byla provedena poslední aktualizace.


Sběr dat a účel jejich používání

Kdykoliv navštívíte naše webové stránky, zaznamená náš server spojovací adresu IP a mimo jiné i informace o vašem prohlížeči (dále jen "data"). Tato data odrážejí komunikaci mezi vámi a společností Alpiq a používají se ke statistickým účelům a pro přijímání interních opatření pro zvýšení kvality služeb.

Když navštívíte naše webové stránky, máte možnost nám zaslat své osobní údaje, jakými jsou například vaše jméno, adresa, jméno uživatele, heslo atd. (dále jen "osobní údaje"). Osobní údaje se přenášejí vyplněním online formuláře. Kdykoliv zpracováváme osobní údaje, informujeme vás o typu informací, které shromažďujeme, jakož i o způsobu využívání těchto informací na stejné stránce, na níž jste vložili své osobní údaje. Můžete rovněž vidět, které údaje jsou povinné pro poskytování požadovaných služeb, a které údaje jsou nepovinné. Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou.


Cookies

Mohou se používat cookies či jiné metody pro sledování používání stránek za účelem zlepšení kvality našich služeb a dosažení lepšího porozumění způsobu, jímž návštěvníci využívají našich webových stránek. Většina internetových prohlížečů je nakonfigurována pro standardní příjem cookies. Jestliže si přejete, můžete zabránit, aby se cookies ve vašem počítači ukládaly. Za tímto účelem musíte změnit preference vašeho prohlížeče takto: Internet Explorer: v nabídce "Nástrojů" vyberte "Možnosti Internetu", poté "Utajení" nebo "Zabezpečení", a nastavte "Utajení" nebo "Zabezpečení" jako preferovanou úroveň. Firefox: V nabídce "Nástrojů" vyberte "Možnosti", potom vyberte "Utajení" a odstraňte zaškrtnutí políčka "Přijímat cookies z webových stránek". Aplikace, které používají cookies, budou po vypnutím cookies fungovat omezeně, nebo vůbec nebudou fungovat.


Odkazy

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které společnost Alpiq neprovozuje ani nesleduje (dále jen "webové stránky třetí strany"), a na něž se toto prohlášení o utajení dat nevztahuje. Externí webové stránky mohou nainstalovat své vlastní cookies a možná, že jsou schopny shromažďovat osobní údaje. Alpiq nesleduje webové stránky třetích stran, neodpovídá za ně a nepřijímá žádnou odpovědnost za jejich obsah ani za jejich předpisy týkající se utajování údajů. Jestliže vstoupíte na webové stránky třetí strany kliknutím na příslušný odkaz, radíme vám, abyste si pozorně přečetli jejich prohlášení o utajování údajů.


Poskytování údajů a sdílení informací

S následujícími výjimkami nebudou vaše osobní údaje poskytovány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu:

  • Vaše osobní údaje je možné přeposílat a ukládat v rámci skupiny Alpiq. Alpiq provozuje své pobočky ve Švýcarsku, různých zemích Evropského hospodářského prostoru a v některých jiných zemích.

  • Vaše osobní údaje je možno přeposílat poskytovatelům služeb, kteří poskytují podporu našim webovým stránkám či jinak podporují naše podnikatelské činnosti. Tito poskytovatelé služeb zpracují vaše osobní údaje podle našich pokynů a jsou smluvně vázáni dodržovat důvěrnost údajů.

  • Vaše osobní údaje je možno poskytnout státním či soudním orgánům, pokud je tak vyžadováno ze zákona či podle platných vyhlášek.

  • Vaše osobní údaje může společnost Alpiq poskytnout dle svého uvážení, pokud je to nezbytné pro ochranu jejích zájmů, jejich uživatelů či obecné veřejnosti.


Bezpečnost a důvěrnost údajů

Přenos dat na naše servery přes Internet není standardně zakódován. Osobní údaje se přenášejí přes otevřenou síť, jež je přístupná pro všechny. Nemůžeme zaručit zachování důvěrnosti jakéhokoliv sdělení či osobních údajů přenášených přes otevřené sítě. Společnost Alpiq nepřijímá žádnou odpovědnost za přímou či nepřímou ztrátu či poškození, které vyplývají z přenosu dat mezi návštěvníky jejích webových stránek a ní.

Realizovali jsme však bezpečnostní předpisy, pravidla a technická opatření za účelem ochrany osobních údajů, které jsou uloženy v našich zařízeních proti neoprávněnému přístupu, nesprávnému použití či poskytnutí, neoprávněné změně, nezákonnému zničení a náhodné ztrátě. Tato bezpečnostní opatření zaručují autentičnost webových stránek, celistvost údajů a důvěrnost údajů přenášených přes naši soukromou síť (intranet).

Přístup k osobním údajům mají pouze ti naši zaměstnanci, kteří tyto informace potřebují pro zodpovězení dotazů a poskytnutí požadovaných služeb. Všichni  naši zaměstnanci jsou vázáni povinností zachovávat důvěrnost osobních údajů.


Uchování údajů

V souladu s platnými zákony o ochraně údajů se osobní údaje uchovávají pouze tehdy, pokud jsou zapotřebí pro určené účely.


Uživatelská práva

Máte právo být informováni a jste oprávněni požádat, aby vaše osobní údaje byly pozměněny nebo vymazány. Na vaši žádost zaslanou e-mailem na adresu webmaster@alpiq.com vám zdarma poskytneme čitelnou kopii vašich osobních údajů do 30 dnů. Z bezpečnostních důvodů můžeme přijmout vhodná opatření pro ověření vaší totožnosti.


Odpovědná kancelář

Alpiq Holding Ltd., Corporate Communications, se sídlem v Oltenu, Švýcarsko, odpovídá za zpracování osobních údajů, které jsou shromažďovány online. Jestliže budete mít jakékoliv dotazy o ochraně vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese: webmaster@alpiq.com.

Poslední aktualizace: prosinec 2009