CZ |EN
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Článek: 29.04.2008

Kladno: Nový kotel splňuje nejpřísnější ekologické limity

Kladno thermal power station

Kladno Energy Businesses (KEB), dceřiná společnost skupiny Alpiq, zahájila přípravy pro výstavbu nového kotle, který nahradí stávající blok. Nový kotel bude splňovat přísné ekologické požadavky EU a bude pokrývat rostoucí poptávku města Kladno po energii.

Česká dceřiná společnost firmy Alpiq modernizuje elektrárnu

Výstavba nového kotle umožní elektrárně KEB ECKG, aby splňovala emisní limity podle přísných norem EU výrazně v předstihu před jejich platností. Podle Nařízení vlády České republiky č. 352/2002 Sb. se tyto limity stanou závaznými počínaje 1. lednem 2016.


Výrazné snížení emisí

Výše uvedené Nařízení stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. „Ve srovnání se stávajícím kotlem bude nové zařízení nejen vyrábět energii efektivněji, ale i sedmkrát sníží měrné emise oxidu siřičitého and třikrát sníží emise oxidu dusíku,“ řekl Ing. Milan Prajzler, generální ředitel společnosti ECK Generating.


Starý kotel pochází z druhé poloviny sedmdesátých let minulého století

Kotel K3, který spaluje uhlí, a který je napojen na dva turbogenerátory (TG9 a TG12), je nejstarším a nejméně účinným kotlem elektrárny ECKG v Kladně. V době, kdy byl uveden do provozu v bývalé České republice v druhé polovině sedmdesátých let minulého století, představoval moderní zařízení. Avšak přes svou velmi potřebnou rekonstrukci, která proběhla v uplynulých letech, dosahuje tento kotel rychle limitů své schopnosti splňovat ekologické limity a pokrývat potřeby rychle rostoucí aglomerace, jakou je Kladno poblíž Prahy.


Realizace výstavby kotle K7 začne v r. 2014

Nový kotel K7 společně s novým turbogenerátorem bude mnohem účinnější, než jeho předchůdce, a bude nejen dodávat teplo do systému centrálního zásobování teplem v Kladně a do průmyslové zóny, ale i zvýší výrobu elektřiny. „Požádali jsme vedení společnosti ECKG, aby prosazovala tuto modernizaci, protože příděl finančních prostředků Evropské unie je zajištěn pouze do roku 2013. A je velmi obtížné odhadnout naše možnosti po tomto roce. Tato skutečnost, a rovněž i fakt, že je v každém případě nutné stávající kotel vyměnit, nás přiměly, abychom doporučili co možná nejdřívější realizaci,“ řekl Ing. Dan Jiránek, starosta statutárního města Kladno. Projekt výstavby kotle K7 je v současnosti ve fázi plánování, přičemž zahájení výstavby je plánováno na rok 2010. Kotel K3 bude vyřazen z provozu, až bude uveden do provozu nový kotel K7.


ECKG

Komplex elektrárny ECKG poblíž Prahy podporuje obchodní a prodejní činnosti společnosti Alpiq v České republice. Společnost Alpiq odkoupila komplex čtyř elektrárenských bloků v roce 2002. Uhlí je primárním palivem, které je moderní technologií převáděno na energii ve formě elektřiny a páry. Účinné zařízení pro čištění spalin snižuje emise: ochrana životního prostředí a ovzduší byly hlavními faktory, které konstrukční řešení vzalo do úvahy. Tři ze čtyř bloků byly určeny pro výrobu elektřiny s odběrem páry.

Zpět na přehled