CZ |EN
Alpiq v: České republice
Skupina Alpiq

Článek: 16.06.2009

Zlínská teplárna vyrábí čistou energii

Zlin biomass

Zlínská společnost Alpiq Zlín s.r.o. pokračuje ve své snaze o čistou energii pro své odběratele. Po náhradě starých kotelních jednotek dvěmi novými fluidními bloky a po přihlédnutí k trendům současného moderního pojetí energetiky se management společnosti rozhodl pro investiční akci úpravy palivového hospodářství na výrobním bloku FK31. Úprava spočívá ve výstavbě technologie umožňující spoluspalování uhlí s biomasou a tím výrobu zelené energie. Stavební práce započaly 9.1.2009 a zařízení bylo uvedeno do provozu 1.6.2009.

Typy biomasy jakožto budoucího paliva:

  • Odpad z pil: piliny, hobliny, kůra
  • Hnědá dřevní štěpka: odkorky,třísky ze štěpkovacích strojů…
  • Dřevní štěpka: nehroubí, odpad z lesních prací (jehličnany, listnaté), štěpka z fréz
  • Alternativní palivo z fermentoru

Úpravy se dotkly výrobního bloku FK31, jež se skládá z fluidního kotle o jmenovitém výkonu 150 t/h při tlaku 9,6 MPa a 540oC a turbogenerátoru o výkonu 25 MW s protitlakou turbínou s ohřívákem vody Pro vytápění města Zlína.

Objem spalitelné biomasy je vybilancován s ohledem na dosažitelné množství nakupované biomasy v blízkém okolí města Zlína. Toto množství odpovídá výkonu spalovaného biopaliva 5 t/h. Při obvyklé výhřevnosti 10 MJ/kg  činí tepelný příkon do kotle 13,9 MWt/h, což odpovídá cca 11 % jmenovitého výkonu kotle. Dosud uzavřené dlouhodobé smlouvy s dodavateli zajišťují 30 000t biomasy ročně. Tito dodavatelé zajišťují zdroje štěpky  ze zlínského kraje. Jednak z oblasti Velkých Karlovic, Halenkova a také z nebližšího okolí firmou Pěšl - Želechovice. Spalování biomasy zajistí náhradu cca 25 000t hnědého uhlí.Také předpokládáme, že pomocí tohoto systému budeme do kotle dopravovat i biopalivo z Fermentoru který provozuje TSMZ.

Systém dopravy biomasy do kotle je navržen tak, aby splňoval požadavky výkonové a spolehlivé dopravy v širokém spektru předpokládaných kvalitativních znaků biopaliva, s ohledem na jeho výhřevnost, obsah vody a specifickou hmotnost.

Technologie spoluspalování uhlí a biomasy se skládá z přijímací a skladovací části a dopravních tras. Přijímací a skladovací část je tvořena výsypkou  a systémem dopravníků, které přepraví biomasu do skladovacího sila. Silo má objem 1000m3 a je tvořeno montovanou ocelovou konstrukcí. Při předpokládané maximální spotřebě biomasy 5 t/h je to kapacita na 72 hod, což znamená, že nebude dopravována během sobot a nedělí, ale pouze od pondělí do pátku. Ze sila je biomasa transportována systémem dopravníků do spalovací komory.

Na dodávku kompletního díla byla na základě výběrového řízení vybrána maďarská společnost Kraftszer Kft. se sídlem v Budapešti. Tato společnost má s podobnými projekty zkušenosti v Maďarsku a samotnou stavbu řeší subdodavatelsky. Pro většinu prací byly vybrány místní společnosti a dodavatelé.

Zpět na přehled